返回列表 回復 發帖

[詩詞分享] 意隨風(古風體)雜錄詩合集: 一

 ,  描述: 意隨風
意隨風(古風體)雜錄詩合集: 一 (十六句七古,五古,歌詞)。 (二零一九,春)
" ?- J7 x! j8 M5 e[作者:意隨風; 號:五更孤老; 隨風影雪; 滅絕詩家]
) N. j! o( C* r6 p+ V# a
4 c: J/ C  p6 G% A' ^* Sos.tvboxnow.com

! ?& a+ n' z1 k序詩:
- E8 |1 b) i9 }: L% s+ Y) qos.tvboxnow.com
# h6 a; s" m/ N* _os.tvboxnow.com
tvb now,tvbnow,bttvb$ y- d7 ?" a6 i* T1 f; \6 J
古風唯我我唯風,高歌千闕抗酋侵.
5 J! H; U# w- V5 |3 Z4 i英雄兒女將軍夢,俠骨柔腸中華音.os.tvboxnow.com( d1 ]& |- y2 G; ]2 j3 a
格律不拘忘自我,詩家筆落殺戳深.
4 j- P; w* s, I) L/ f% s神游天地山河壯,所欲隨心滅絕吟.
( l4 q7 N0 Q1 o. ], X公仔箱論壇
- Q+ _" r+ w/ V) F% ^
! U8 I8 e8 L. z0 x& w

! P. v+ F0 Q4 U" j# k公仔箱論壇
2 X) z3 g' H/ t4 i/ T
古風體詩作: 27 首TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: k1 S/ @' A. ~/ U

, |) {6 J  v% }! g6 J公仔箱論壇1.古風體:天地豪情詩在我,斷劍殘章出東方。+ G  J0 {7 n" u# ?
公仔箱論壇& D5 i$ _4 ]' l- a  a
帶瘋帶狂帶天地,半詩半畫半乾坤。
  n- t) G) c1 T1 Y4 S, L' D9 e6 Y萬里豪情萬里月,江湖風雨江湖弦。" s8 }* o! h* S, [* H8 s2 N
斷章斷劍吳鉤話,殘文殘刀易水魂。tvb now,tvbnow,bttvb8 `2 M+ E1 k3 M$ z" Y6 E+ X
滄海東臨以詠志,太行星漢聽我聲。公仔箱論壇3 u& Z% d* r0 ~0 c& t/ V! |
平仄何妨隨風體,格律今宵任旋流。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。! J5 |5 s" i! b7 P7 G/ q' `
紅遍百舸留江海,蒼茫大地摘星郎。os.tvboxnow.com$ L' J' ]. F3 m) E
傲雪迎霜經典領,默然回首詠流傳。
( C5 p5 @5 R! O! ^5 L9 I6 i- @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。怪行怪奇皆心去,不是詩才也是詩。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, B' [* g9 t3 P% |* @  K' Z

2 \+ Q- f( v+ E& X7 Q  ]2.古風體:勝旗獵獵一子動,江水瀟瀟泛光寒。
& X" A- M$ }0 c: m6 h# G3 X) gtvb now,tvbnow,bttvb[依韻: [遣懷]和雜詩三首:杜牧]
" n$ N7 e5 ]- B6 _( Z! u6 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb+ F2 P; i0 [+ x; H
os.tvboxnow.com0 \/ z- f- D0 X+ l% S5 u7 g% C
落莫平生詩伴我,指劃江海命為輕。公仔箱論壇7 J! S: K/ O7 `" d. ~' e" N- V
書懷十載周郎夢,贏得青山白衣名。
) Y- u4 E# s$ Z  ?2 i, V公仔箱論壇亂局今朝風雨弄,燭光斗室故人來。
/ w+ N  D" e7 C3 `- E公仔箱論壇癡言驚世悲神鬼,萬古豪情眼底回。tvb now,tvbnow,bttvb5 B) t* l- s7 Y4 c# l, K9 k0 S
蕭瑟琴弦絲拍案,餘音繞夢可知時。1 S( I* r  w! e: t! c% F; m
狂言未敢輕鐘鼓,坐看蒼黃撿柳枝。公仔箱論壇" P6 U1 K1 W" j* N8 }3 @/ s
回首千年長谷寂,碧空過盡六盤開。tvb now,tvbnow,bttvb: q* q7 p, K1 l
青虹劍下任生死,劫殺連營是將才。os.tvboxnow.com6 B1 A7 u: M* T" \9 i, u

) ]  z, ^( v( eos.tvboxnow.com附:
絕句《遣懷》和雜詩三首:杜牧
6 X+ D2 N6 Y6 Z0 wos.tvboxnow.com1.落魄江湖載酒行,楚腰纖細掌中輕。
7 M1 }9 N% A/ `& ltvb now,tvbnow,bttvb十年一覺揚州夢,贏得青樓薄幸名。
7 C# e" N. _/ @: i
4 T* X0 r5 B, E, b3 B6 P2 Los.tvboxnow.com2.華堂今日綺宴開,誰喚分司禦史來。
8 H# o+ }& Z+ ]7 m3 d" t* m3 WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。忽發狂言驚四座,兩行紅粉一時回。
$ P; b4 E& C6 F1 C' mtvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇3 B" N: i( _  X
3.自是尋春去較遲,不須惆悵怨芳時。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# U. a! c  E6 o) g9 b6 D
狂風落盡深紅色,綠葉成蔭子滿枝。tvb now,tvbnow,bttvb) B. d4 `) C9 p2 A  t! n( ^6 w
& c' g- u4 ~( W  a' g
4.長安回望繡成堆,山頂千門次第開。5 {' ], c3 u2 ^( j
一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來。
! P5 v6 b7 j# A# g6 \. eTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' X% v9 S6 B$ q2 o5 ^. R! G
3. 〔古風體〕孫子十三名天下,滅絕十三衛山河。公仔箱論壇! F6 A8 v* k3 S" X9 H7 P0 }

) \7 f  I+ ]1 P7 e4 i一雞一魚一濁酒,半詩半畫半殘章。
- f1 w( k, R" @旁門無道招招道,雜家無家處處家。5 c( ~5 f0 C8 g7 ]
坐看風雲陰陽雨,笑對西風日月光。
2 [2 E$ w% W" j" Ftvb now,tvbnow,bttvb十三兵策名天下,滅絕豪情保山川。
4 C# }, W: E# s2 K& V* Z& y, ?憤世疾俗詩家幸,狂篇我續命來償。
# G$ I/ U' s0 U7 A$ _勤修武典轟天地,九式如來俠客裳。
# k9 I2 ^7 \. h- Q1 Q% ]+ ^公仔箱論壇從來死戰任拙將,生死台前重劍隨。: A  f( _6 o* X+ z) z/ x
今生不悔傳刀刃,衛國音魂上九重。
. M0 T$ W: V3 |. F& L' tos.tvboxnow.com
4 k! I! l& h5 A4 A7 P% d4.古風體:白雲流水一風塵,佛骨寒梅幾叩鍾。os.tvboxnow.com3 V; c9 f0 R+ k+ i$ v) f4 b
依韻:蘇曼殊。七絕四首
4 ^$ F3 ?- D, U2 B: r0 D公仔箱論壇
2 t9 }& S  {. vTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。獨坐樓頭觀大海,風雲激蕩遍浪潮。
0 ?, @% b1 y4 e" [" D公仔箱論壇芒鞋竹杖初心在,過盡千山日月橋。3 b+ s. s: B# q1 [0 ~8 D
有我癲狂君莫笑,高臺對弈大藏僧。
1 Q9 l9 n6 o0 Q& F無由悲語無由嚎,苦淚今生已結冰。
+ ^0 I% w. h$ U3 @% [: Zos.tvboxnow.com眼底烽煙揮不去,刀光劍影著殘身。
+ W  d4 T; o" F# n- h2 dtvb now,tvbnow,bttvb小樓灞上三更夢,默寫詩章送故人。公仔箱論壇2 H! S, F, N) j" N3 u
碧水長雲英烈火,催舟散發出洪荒。公仔箱論壇. @$ Q' ]: j# N. u* P6 i4 ^7 C( W7 p0 ~
幾多淚眼幾多事,飄雪漫天白露霜。
2 W' y7 x6 |4 X3 b& L9 k% ~二零一八年八月四日3 f1 O0 U; V2 k4 m, U, O% F
' C$ J( s  t8 F0 P) S: ~
附:蘇曼殊。七絕四首
; _5 z* O, ^3 kos.tvboxnow.com( l  f7 h$ S" a$ m6 }$ @$ f
七絕:本事詩。蘇曼殊tvb now,tvbnow,bttvb5 s& W6 L. t: {
春雨樓頭尺八簫,何時歸看浙江潮?
$ M+ ^# Q3 `, @' dtvb now,tvbnow,bttvb芒鞋破缽無人識,踏過櫻花第幾橋。
2 n: i" ?* }3 a7 Q9 c) Z公仔箱論壇
3 {# e( k- o1 g% I! V七絕:過若松町有感示仲。蘇曼殊
2 F5 _2 f2 e7 l5 D! Jtvb now,tvbnow,bttvb契闊死生君莫問,行雲流水一孤僧。tvb now,tvbnow,bttvb0 a! h! m+ U2 q4 @' }: K" B
無端狂笑無端哭,縱有歡腸已似冰。公仔箱論壇+ o# J1 o; ^3 W- s1 s6 B
os.tvboxnow.com1 Z5 k7 m# X! Q  z" s! ]  M
七絕:以詩並畫留別湯國頓蘇曼殊公仔箱論壇* i9 \5 C7 I+ i+ ?+ [9 g1 `
蹈海魯連不帝秦,茫茫煙水著浮身。5 _2 R  D" m( ]( {( p+ J6 b2 w! _
國民孤憤英雄淚,灑上鮫綃贈故人。8 M. d( H+ N! B) G7 [% O2 I
% t5 V. W$ R8 l9 b
七絕:以詩並畫留別湯國頓。蘇曼殊9 j/ Y5 ^0 L  @1 G( ]
海天龍戰血玄黃,披發長歌覽大荒。tvb now,tvbnow,bttvb, `1 ?* Q1 P& T" d; t
易水蕭蕭人去也,一天明月白如霜。
9 R. v& h0 P1 Atvb now,tvbnow,bttvb9 E2 r' K! ]2 N: V- J; A3 ^: t
5.古風體:鴻寶一編原夢幻,成敗何人論山紅。公仔箱論壇4 ]$ [2 H0 ~4 S. h  h$ c  o
依韻:次韻和陳巢南歲暮感懷之作(二首)。柳亞子
" a4 R: u5 U: ?9 N8 h% k
) M) Y5 |. ^' ?( s8 B' gos.tvboxnow.com凜凜西風吹大海,乾坤肅殺一悲歌。
3 z/ \2 I* p5 q6 m, WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。捨身邦國原今日,歲月山林豈見多。* t! C' V3 e- j* V" U5 Y  a
不亂臨危英傑少,餓狼鬼嚎怎奈何。
. l$ R  k! T! A' H) r. \/ p' d1 mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。書尋我欲求兵策,鑄鐵經年未蹉跎。
. g& _( v! o8 y! Z1 m0 r公仔箱論壇未靖海疆何處靜?筆耕字行鬢銀華。6 X! l, A0 E# \! E  ^
中州難賦拋生死,帶淚揮衣撥琵琶。
% C! _1 _4 E$ x4 Uos.tvboxnow.com漁市隱身隨我願,大爭之世望門槎。
( ?, Q+ G) @+ N! W4 J清江釣罷埋吾骨,慨歎酋戳殺亂麻。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。5 n3 G1 a  p8 b1 n! x
0 N; R& @% _+ e. T5 |0 |
附:次韻和陳巢南歲暮感懷之作(二首)。柳亞子" R! O7 x3 V0 E) o' o

$ \0 ]5 a: F2 j  g其一
: z, J/ K( \* B4 LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。朔風凜凜天如死,和汝新待忍放歌?
* G: `. r6 U* u3 a* _. V+ N, Ztvb now,tvbnow,bttvb滄海橫流原此際,疾風勁草已無多。
8 D* a8 N, a! ?2 x7 Q# w0 _$ }$ R風鸞罹網全身少,魑魅驕人奈爾何?
1 x2 ^5 i1 F4 A3 E8 g+ i我欲天涯求死所,十年磨劍悔蹉跎。8 ]+ E" b- y" r3 i. m

4 x$ F- T! j' y5 G- Zos.tvboxnow.com其二. h  |2 q  B8 Q  i$ D1 R/ Q
匈奴未滅敢言家?攬鏡猶言鬢未華。tvb now,tvbnow,bttvb4 G' h5 }4 P$ z/ S! Q0 @6 Q' y
赤縣無人存正朔,青衫有淚哭琵琶。, w! \9 X6 \* b$ E
入山我願群糜鹿,蹈海君應訪鬥槎。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  y& y2 ^2 e: D; \
留得歲寒松柏在,任他世網亂如麻。" Q0 g1 i/ w- w3 i( |! x2 Z
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 e) c; L8 L' U/ w
6. 〔古風體〕:[英雄]鋼筆八十載,中華熱血精神來。( Z: K8 x, U/ ~0 o1 Z1 M( S
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。6 [+ a/ ~9 |! S' f
序:近日詩才漸少,但卻想寫些正能量的作品。想到是一部舊的記事本,橫放一枝平凡的墨水鋼筆。便是英雄牌。一張影像,包含了多少往事,民族精神。正是今天所需要。在隨風眼中。這鋼筆,鑄了中華民族的血淚,自強的精神。一片黃葉,落地無聲。他不是豔麗的玫瑰。而是堅忍的菊黃。承擔大地的黃土。存有我輩人的心中。os.tvboxnow.com1 @8 Z2 I' d4 l, S# g( T& U
tvb now,tvbnow,bttvb# ^" X, o6 B9 ]0 v2 O, R
鋼筆舊張浮紙上,千章往事寄神州。3 s: K# y5 Q* ]* ?) N4 `( }
雄音八十年猶在,國火綿燃中華酬。os.tvboxnow.com' Y$ u! v/ ~: L% c+ E( F# {1 V
踏實平凡[六一六],江河字出大浪流。os.tvboxnow.com" f! ~. w" A; N9 ]2 D' C/ j6 R8 u
多少英烈多少任,墨影翻騰腕跡求。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。8 ^1 q# L6 Q9 D
書下精誠代代有,青山不改世世留。
2 e: q% ~- Y5 U; H) R4 A: Qtvb now,tvbnow,bttvb銀鉤鐵劃新箋境,暴雨狂風舊日裘。公仔箱論壇* B- W; |5 G* |: G  Z
東出雄關回不再,豪情悲曲衛疆投。
. M% i7 G$ y3 l) Y1 u4 mos.tvboxnow.com天間熱血還神器,詩畫縱橫[英雄]樓。tvb now,tvbnow,bttvb9 U$ f* ^* m. M4 r7 G& D5 E

* d+ _) K; L  b& R8 F# ytvb now,tvbnow,bttvb7. (古風體)擊鼓高歌詩三百,出門大笑一癡人。
; Z1 ]8 X+ x% ~' }8 p% ~' V
" B1 F9 ^4 s" o4 \( h( ?tvb now,tvbnow,bttvb抽劍擊石鳴鐘鼓,彎弓搭箭射天狼。公仔箱論壇$ i4 X; P& {2 E" h0 G
金戈鐵馬英雄夢,儒巾羽扇周郎謀。
/ T# E- K: _  I* P/ j% F" l) STVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。放翁八十仍書寫,稼軒白馬血轅門。
0 W6 v2 B+ |+ Z: \1 P$ [: Z公仔箱論壇千載江山一席話,風飛雲動笑談中。
9 Z  i% ~0 g8 p$ x8 D$ W' V0 X天生我才不欺世,自古勤研亦堪誇。
6 Q/ \$ T$ z4 `* S; PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。詩曲無華驚今古,鬼策奇兵出江舟。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ y; ?; S; V. q- q
紙上高歌誰憐勇,簫音殺意續未休。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 C9 d& Q# D: ]# Y% w6 [
且留刀劍人間送,不許國難再重臨。os.tvboxnow.com4 t; N% t% @# {9 q" q& m
& U$ W6 ]+ |4 s0 M" G2 F) i# i% ^
8. (古風體)誰說雜家容易就,請君聽我辛酸言。
! l6 j; D( k/ l$ T+ Z2 o( `5 I
, `' ]: M  x4 ^1 `  s# i學詩世言應正本,平仄格律日夜吟。' D) U$ n. U  ]# b
業精於勤萬頁老,鐵柱成針千月功。os.tvboxnow.com5 o$ Y( Y1 T- B6 k  R* ~+ W
旁門人說輕易就,雜章百變著人迷。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。% R7 k& k8 n* `1 m* C2 V( g
今歎左道是難辛,勞心費力九環驚。tvb now,tvbnow,bttvb; _: i. ?* P7 Y8 G- p
轤轆水塔風車轉,八仙嘔血若登高。tvb now,tvbnow,bttvb* x% `$ ?. r5 K/ D  s) V
回文玩字如瘋鎖,一步刀山一步參。
( J- [' A( T+ J! u/ R" [7 ITVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。詩集成家非朝夕,志留心底是石頑。公仔箱論壇/ t+ ?" x9 ?2 f
常言無法仍有法,大路同歸在東西。
os.tvboxnow.com2 C/ v' l0 v( o/ X& }' X* [  B2 J

2 z/ f* R2 c6 i1 i, U3 C9. 古體風歌詞:文章今古名。0 k% z- P  S  ?8 ^# ]2 V$ f- s" I

' U" c0 I5 T7 p/ w0 V. Q* k公仔箱論壇唱:
0 W, N& a5 j, t# u: C% {一曲震三江,, A( B8 E/ O. t
殺意傲七洋。
: F. S, U2 J3 N$ t1 v, J人何在,劍無名。
' o! F/ x  @. l9 b$ q瘦馬伴書囊。os.tvboxnow.com" ^  x8 l: |6 q& O& ~, I6 D
4 K9 U' u7 _/ \- F$ S
清呤:
9 T# M$ Z/ c4 I4 v; v2 Y, k( ]- `馬致遠:枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬,夕陽西下,斷腸人在天涯。
6 U3 Y6 W- O$ b. G# Itvb now,tvbnow,bttvb
. l; u! D' |* u4 `4 K意隨風;曾經書劍書曾經,不負如來不負卿。
4 i: Z6 m* S3 M. \& g( kos.tvboxnow.com林中深處知何似,五更孤影竹為鄰。公仔箱論壇  O5 o3 A2 n4 S0 C6 T, `0 Y
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& U  b; [7 \# E$ E# C4 v
一片浮萍天地過,三張紙扇話淒涼。
! m" D- n4 H  X" \* x& t4 [os.tvboxnow.com風風雨雨詩十載,折戟沉沙志未消。1 q6 Y& M# F- T% n2 W! k) n
" k1 u" C2 J. ]
清酒三杯紅霞醉,大江歸棹幾乾坤。公仔箱論壇' m2 v; s, u6 T7 _
何須鬥境名園老,浩氣丹心滿中華。tvb now,tvbnow,bttvb, {2 }* O' z% z; E$ V' Y7 ?! N% `

  @- y) I4 J$ j+ @) KTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。唱:2 }* q3 D  p: \- E6 \
風嘯柳葉飄,os.tvboxnow.com2 x( g# G$ v, e% [- Q2 Q
夜登俠客船。
  z  Q: J  d8 q! }1 D+ g- O2 L公仔箱論壇詩千首,步搖搖。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。, }) _0 K0 A, s# G% G# G$ H
人到日月橋。
, Z1 r$ U8 H& x9 z' g8 f) Ktvb now,tvbnow,bttvb
" [9 l) ^& S* i7 L細數幾闕歌,0 a4 I. w. c  N$ x* [% g+ k
前賢有多恨。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ ~/ q" w# f& X# S9 x
豪情上,瘋語舟。
5 p( r* @8 l% m5 O公仔箱論壇文章今古名。
* s. Z0 d8 I- m. b6 `公仔箱論壇
2 X( y- P* l, m0 g+ a; {TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。文章今古名。os.tvboxnow.com$ R( \! P3 [) _2 f! _
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' [' l% a7 p* g- Y& ~
文章今古名。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ j; G5 {/ R7 `: ~; B* b

/ f: i% n5 @% d0 M$ O* V/ ?os.tvboxnow.com10. 古體風歌詞:靜訴鬼神謀。
$ S% Y+ P) o& p. y% Q2 T0 P; Etvb now,tvbnow,bttvb: X1 B* t; ?: J4 e

* K9 x7 d4 {/ b9 E- C公仔箱論壇唱:
% n4 P2 i" `8 m) R: }- N: ~, F) wos.tvboxnow.com- @5 I* _# l* N) d6 N! E* a
幾多風雨聲,
& m8 {: k! Z4 t徹夜未能停。6 k0 d& C6 ]4 m
風蕭蕭,路難明。tvb now,tvbnow,bttvb. q. a. u7 {& Y" M5 c* k! [
沉思到天明。
+ g" s$ \3 X! S5 X& e: i; ]8 I公仔箱論壇2 x+ Y: ]# q) o) y* o( _
清吟:tvb now,tvbnow,bttvb. V0 r6 R5 G, s1 ^
梁羽生:一劍西來,千岩拱列,魔影縱橫。問明鏡非台,菩提非樹,境由心起,可得分明?
2 @% K5 X! R$ |/ X* ?# H是魔非魔,非魔是魔,要待江湖後世評。且收拾,話英雄兒女,先敘閒情。
tvb now,tvbnow,bttvb$ {& B: H0 E. |0 u! D
os.tvboxnow.com; J: h4 w5 ~: t2 t) u
意隨風:曾向蒼天道時窮,激情幾許在紙中。公仔箱論壇0 J2 f/ ^% }$ ]* g% M/ \' t7 F2 }
豪氣縱橫十萬里,絕劍光寒江海秋。& L7 L; b0 |0 @( c
高歌千首天涯去,細問風雨路何方。
3 u% S3 [9 z( U9 }: ftvb now,tvbnow,bttvb迎來日出紅霞送,踏出坎坷國火揚。

2 k+ P, z! |6 ]* _
/ x* u# w( o* B6 v; v- F+ `唱:os.tvboxnow.com5 `' ~; R5 A0 F0 N
, g  p+ p  |& v( c3 O+ b
滄桑經曾慣,+ g' W2 M% ]0 O# N. x; y4 z5 B
殘生又若何?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。: `  m/ _; U+ B1 u0 ?- i
摘星斗,刃江河。+ M7 D) u0 Q) B% Y+ M* A5 y& h6 Q* ]
劍雨盡癡狂。os.tvboxnow.com0 d! Z! f; I7 N; v: R
& N6 w0 @" t/ M' o) W
文章隨逝水,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ ^3 t* Q2 G+ I2 G; ?
熱血付雄篇。
  m) d/ v" i# R. C2 }0 Aos.tvboxnow.com一招烈,滿山紅。
/ P7 p- v2 |! JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。靜訴鬼神謀。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。( E& u; y7 d* n) l  W
os.tvboxnow.com" \& X. c" v, i# _
靜訴鬼神謀。
8 e" X, e/ R1 ?0 x4 M# V- dTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。tvb now,tvbnow,bttvb! d- y" J! \/ F, Z7 g. {
靜訴鬼神謀。) F$ |% {' s0 H. Z1 @+ `

4 r- [* p* A4 M* qTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。11. 古體風歌曲:(琵琶語)
% N0 a% @- i  d' W" H[作者: 意隨風; 號:五更孤老; 隨風影雪; 滅絕詩家]
& m+ d" u3 Z: p7 u' |2 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  D  Y" Q- q8 E) H
將軍夢,頭顱輕放刃出寇寒。os.tvboxnow.com; T9 ?+ F' G% p: @7 F8 s
胸襟誰識我,同興,歲月中華。) Q% r5 Q3 L1 ~; `# L5 S% P" F" o
殘章猶傲雪,再譜兵歌踏步刀山。& P1 f. j, u* @4 O
幾度故人來,執手,高唱雄音。tvb now,tvbnow,bttvb% H+ n  c: c2 v# M

6 Y- x- i/ Q6 Q7 @, U9 k生死橋,俠骨江湖細語梅花。
* [7 H0 n! R* O. F0 D) X2 uos.tvboxnow.com玉笛,清飛雨,隔海碧江丹青萬里吹。
5 Y+ O8 h& w2 @7 `1 C" q0 Rtvb now,tvbnow,bttvb平生意,一闕歌,漫揮毫。
0 T! f5 k0 \' q2 _2 d$ U* WTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。狂沙風舞劍無雙。tvb now,tvbnow,bttvb% c1 B6 V6 h1 _4 B  v9 ?9 [, t3 f
冷月,無心,亦出塵。
9 V1 q3 ?) X4 W9 w5 [% g0 }* e$ ktvb now,tvbnow,bttvb付與千江兩昆侖。
& T8 J: C# A" m+ i7 T6 Z! H. P5 t7 o' I
黃龍酒,暮至難尋圖畫如舊。
8 l  c) Q) w) k7 y1 D! Xtvb now,tvbnow,bttvb牧野流星過,擊石,千載護國痕。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# G. P( V& a1 {
射蒼狼,劈破浪濤弓箭上大弓。" A7 S0 Q! U; ]( Y% @; `
力摧七海殺,同心,血振大風歌。
$ |9 i+ w' ^* `公仔箱論壇os.tvboxnow.com5 S$ ]+ E, S7 a: C0 K( Z3 ]/ N
白楊樹,心船方寸星河追夢。
0 F: S+ l1 a2 ]- H9 n: PTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。承風,刻自勉,昂首天外清波作酒收。
4 \- N4 N* r5 G7 ]連天漢,夢太虛,拱大江。
2 }2 q; ^6 w+ @; q, w, Los.tvboxnow.com詩酒長歌誰與共。
1 L& A4 D. X* T# _& f( mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。知已,故人,亦相知。
* ?# l. U3 e% }4 k& {琵琶如月柳如眉。tvb now,tvbnow,bttvb! r3 m" u, r! C/ T0 K2 u8 L

' J" s0 N* G; Q* Y( c公仔箱論壇夜獨酌,天南海韻冷對雲巔。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  v- f, Z! O% g) C" c9 F
悵望石上棋,無語,劍刻書乾坤。公仔箱論壇7 h' e7 x5 Z/ B' d; F. p
子落悲今古,莫負才情獨上危崖。
3 l! Z( o2 F5 e3 k& F& x  Q  [os.tvboxnow.com一寸丹心血,激昂,長歌召國魂。
+ T# H+ ~) w/ U, k; D+ n* ]+ @5 CTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。os.tvboxnow.com* F1 E, p% |1 U
12. (古風體):百載英烈橋頭望,豈容我輩執書閑。公仔箱論壇2 d4 T! ^6 z; H7 K  H

6 T  `" q5 ?- @$ atvb now,tvbnow,bttvb公仔箱論壇; G& {# U4 Y4 O9 x  ?
回首文章悲百載,江山戳劫意難平。5 Z' v" N; ~$ t
前人多少犧牲烈,細繞心鈿慘厲聲。
( O( F% N- h5 G, g# f3 {孤獨一生無掛念,長城字築中華英。
) R* r' x& W9 N) d9 T  H2 ^隨風入夜忘今古,激蕩刀光大義名。
4 j% S( }! S* I5 o, p: Ftvb now,tvbnow,bttvb一計胸藏稱鬼策,詩吟絕劍伏波文。! N; r" V7 G4 t
江湖路險驚魂膽,撲臉西風壓萬斤。
' Q8 ?0 G" |  ]+ A6 P. Q- W6 N% h, w8 x老杖探浪知水動,新丁上岸祭忠墳。, P  O  [- @/ v0 Q/ Y! ]4 W
祖逛舞影千秋敬,血宴寒濤落葉紛。

% k) R! w  [, x9 wos.tvboxnow.com 7 L; p1 |3 d/ f) k: z1 w5 Y' P
13. 古詩體: 氣立山頭千鈞雨,請容思緒立台中。公仔箱論壇4 o. V% M  e6 _% i+ r* G) L+ d9 f

/ h, z" h  a! O9 ?8 N. o+ p6 u公仔箱論壇江海風雨我詩吟,萬里浪潮不敢閑。公仔箱論壇, V: T4 n$ w# ?0 \
策到用時方恨小,自愧計竭數青峰。/ K2 G+ u; ?0 B7 ^" H
巨酋勢壓千均重,巧謀難轉重劍沉。tvb now,tvbnow,bttvb+ F$ k! K! Q$ w
愚公移山一字勇,自古破敵在絕中。tvb now,tvbnow,bttvb0 y* |4 c  K/ H8 u7 f
老丈火船燒滄海,扁舟一葉豔長空。
0 O$ f) d  U! Z6 @' Vos.tvboxnow.com東南紅遍千秋畏,八方衛土不回人。os.tvboxnow.com& G4 u- L/ W: D- H) f
奇思怪行旁門劍,瘋語誓斬狂人癲。
2 b1 o% r) h& {4 r& m' q自言自答夫子笑,天下無才一癡人。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。. Z% ^  X, K! q2 }
公仔箱論壇8 {* u/ E$ {- `
14. 古風體: 長歌留今日,不負滅絕名。* X6 k5 |6 ]9 X% w* ~7 a- _
公仔箱論壇1 b; a! @( R9 x
今夕人何在,天涯是詩家。os.tvboxnow.com7 v. D6 [9 Q0 N; N+ S! [! G& r
揮筆狂如雨,碧血濺峰青。$ ^7 K2 a3 Z1 k% l4 B$ P) q& P& n3 B% V
不言苦與樂,行吟劍氣豪。
- u4 v- v$ e, f; r3 C! g) a) T: fTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。後生若相問,此文寄為何?tvb now,tvbnow,bttvb( z" Y0 N1 L. G/ f3 P
匆匆數十載,但留一闕歌。
/ N9 o4 r- N3 K7 Dtvb now,tvbnow,bttvb平酋千秋事,有我逞刀槍。
7 L2 F- X' h6 x' T7 X9 Q! los.tvboxnow.com悲歌焚七海,玉石共爐燒。
* a( T- r. D2 Z+ s& h3 ]tvb now,tvbnow,bttvb天地驚風嘯,滅絕衛山河。

$ ?% b* a, i( ?' Y- H- }/ A3 Atvb now,tvbnow,bttvb
$ Q" ]; I5 j: Ftvb now,tvbnow,bttvb15. 古風體: 偶得古短劍,隨風舞青虹。os.tvboxnow.com: e+ V9 }3 \( m& D( v

& T5 }) G8 W9 I% e# Sos.tvboxnow.com我有龍泉劍,刃出震江庭。
$ p3 d  B( s9 j. V: x+ o風飛千岩斷,氣沖日月星。公仔箱論壇) e/ _+ u( t4 c' ]" m
不動如山隱,匣中霜雪明。tvb now,tvbnow,bttvb- L& V/ l! U' n, i' w+ f
武影中華壯,天地殺意昂。
: z5 ~' }- r: J- B* I五雷翻海怒,雪裂泛清光。os.tvboxnow.com( Z- S) a% K; Y) a
寒山映落日,衛土抹七情。
, w7 n$ N. J" i; {5 oos.tvboxnow.com今朝能報國,百載滅絕名。
: y! U  I& P+ `+ p/ }- p3 X! v+ S' yTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。功成甘粉碎,史上有一人。
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  ~, W6 l# @, Y8 N
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。4 H$ F2 X# R( A) q3 V: h0 @! m
16. 古風體: 風言風語江海道,語不驚人誓不休。
8 ^2 N1 D, B- i6 ]# Ktvb now,tvbnow,bttvb
兵史細閱若出塵,紙上談兵那覺癡。公仔箱論壇- |$ Q5 Q- A* H7 g+ F$ [
趙括馬快三百里,白起已作刀下魂。公仔箱論壇. G% |6 O% `% V/ n7 z( X( ~
三國街亭揮淚恨,豈無良計改乾坤。tvb now,tvbnow,bttvb: i' y7 \! h% Z. I2 K  D" x
馬謖若把高山塌,司馬盡埋大道中。
1 N4 S. a4 u" ]( U+ _$ A: w$ Xtvb now,tvbnow,bttvb
隨風再把謀中放,石破天驚任我狂。os.tvboxnow.com# Q' }8 ]; o$ ]' Z! M0 }& C
疑兵三百山嶺舞,將軍誘敵氣如虹。公仔箱論壇7 A% M' b' Q1 f1 k
火雷遍插峯腰在,銳兵斷敵退路旁。公仔箱論壇( p$ k* f1 ~; k4 x4 s- m
一束狼火轟天塌,高山石碎鬼神休。
! p0 p- O, l, |# `3 T6 GTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
十五萬人成肉碎,千秋改寫一念尋,. ~) z+ e5 \6 O8 `9 p
兵無常策隨機變,處處參詳可勝天。) I6 }9 g3 g5 P- a1 R
誰說書生無軍勇,滅絕兵法不饒人。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& c" s( N! N0 U5 Q. n7 V
拼命軍謀天地畏,林中清茗字字機。
* C2 D+ p; s% B( y( N3 J4 o+ q公仔箱論壇
5 R8 n0 A5 r' J  Jtvb now,tvbnow,bttvb17. (古風體) : 不要人誇豪情邁,祗留俠影滿人間。
, X8 a% i# e( @! E% Y
一吟風嘯出深山,力卷潮濤萬里天。
# V; Z! u# o1 Y  A: ?8 {9 B
泓光刀影書生劍,血染酋寇祭英靈。
+ N; L" P( p! G# U" |3 u  k+ }: c
大爭之世誰言理,犯我中華送敵亡。
9 [3 c4 Y3 k* E  O
琴弦再起無情韻,七殺兵歌字再三。8 l: j! f2 c& w/ F0 P
落子無聲常寂寂,舉枰望月柳飄飄。os.tvboxnow.com7 w) g3 O2 R4 E( H% m
風雨花開迎暴雨,不盡精神鬥海浪。
( h0 Y1 S8 X0 O+ l  X$ D+ atvb now,tvbnow,bttvb醉寫靖土滅絕策,隨風執劍抱孤琴。, i, H' l- G( F% ?* f
清音聲澈江湖水,字留後生衛中華。! m( p& ]& L& P
二零一八年十一月十八日tvb now,tvbnow,bttvb/ l% K* L, _5 x6 G7 p

5 y% ^" X' Y2 x18. (古風體)到老方知皮門雜,自學自賞樂無窮。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 C# U  E1 g+ B; _/ x# r# A
心浮難書巧策妙,靜目學婦織皮囊。
$ B9 }6 d0 S, O8 x2 ?% hTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
小品小具忙穿插,自嘲豪俠練女紅。
; q! q! V! G( P: n) aos.tvboxnow.com
枉稱大巨經緯絡,染海無邊七彩雲。os.tvboxnow.com- e4 @. k. @: Q* |: `" ]2 j
神迷皮革工書集,魯班門前學刀兵。. ]. S* `; |# l9 P& Y1 ^3 r  r
施針點點心頭定,不遜禪台念佛章。
5 V+ T' f! C3 M; K/ r9 B2 R' JTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
一線通神憑手技,方知女子是雄英。tvb now,tvbnow,bttvb* N5 m9 y# T! Q' S
自學自賞忘世道,剪裁有手非依規。
$ q% o$ I( q8 d5 t1 bos.tvboxnow.com
大師絕作不求有,九曲小藝任皮材。
! }# J# b# r) A$ ?
二零一八年十二月七日。os.tvboxnow.com$ t3 a& U+ x- q
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。$ h! o9 A5 H& a( ^  N7 e$ F
19.(古風體)一氣能改生死道,九死何悔衛中華。
2 u" `3 u1 @$ f; t
夜觀星相倍悲涼,亂世難容正義篇。tvb now,tvbnow,bttvb& l* j* q2 ?, f+ [
山中老人施棘手,真田忍者刺無雙。
1 h% e' m' Q! _3 I! Ftvb now,tvbnow,bttvb
血手腥風衛族也,豈容子女受摧殘。os.tvboxnow.com  \$ ^/ V  D# [0 Q+ Z6 |
凡侵中華滅絕殺,誰試刀鋒不留魂。
8 G% m+ a. V9 B. s  z( r
怒寫狂章非常世,首首詩歌步步先。os.tvboxnow.com& J+ V# d3 {  i- _/ Z
高山白雪誰明我,霧色深沉配夜衣。
" h) r7 |( I* L' a9 r& q% B: h
生死已無慈悲念,唯有犧牲改戰篇。5 j+ p% o0 j: v7 D  R3 R
百年邦劫無一再,且看兵家落凡塵。
% Z; V" n! m/ v1 X4 T
二零一八年十二月八日TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" ?' h# \' ~2 n# C8 G( Q$ J& ^
20.(古風體)自吟自語何師我,死也難忘國恥仇。
( [9 B# G; t9 Y+ G- ~0 Y2 @2 ~os.tvboxnow.com
老去還知半世空,浮光倒影水朦朧。4 y1 g: j' M! J  J4 w
百無一用難擊虎,幸有丹心殺意濃。% a2 }( j- t/ L+ E  A
台前滴淚因邦怯,不見毛公往日豪。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 }# O1 k# q. L9 T; L, B' |
西風暴殺人寰慘,目盡悲涼弱婦衣。
/ y4 S/ R2 m. X3 T$ ios.tvboxnow.com
空負狂名稱滅絕,紙上談兵也是空。os.tvboxnow.com: A$ K! P5 d% x; T# Q6 @
不如東郊一屠者,刀鋒斬遍畜牲酋。
# T+ g- i9 c) M% W1 jTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
吟吟莫莫江邊水,步步淒淒憂國心。
; l1 M0 G5 G  a" lTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
臨風細閱烈士句,誰舉寶劍鬼王刀?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' T3 E( Z: O8 ^' u
二零一八年十二月十一日。; `: C1 z) j3 q5 J+ e/ e
21.(古風體)一劍寒光碧蒼海,半卷兵法萬山紅。tvb now,tvbnow,bttvb$ @5 x$ w+ M' C6 }0 V
平生不懼閻王帖,逆天論命改千山。公仔箱論壇) M8 |5 n6 {* k" s9 O% B3 o* `
書拜百家稱外道,陰陽雜學伴隨風。
; x* b: I- H" E+ q% m公仔箱論壇
一劍寒光擊海外,八年鑄鐵軀已殘。os.tvboxnow.com/ t$ Y: R# k& u9 U& M9 q% x' o
拼將詩意留邦國,字送中華寄後生。
1 V, O! I$ I! Gos.tvboxnow.com
滅絕兵法鬼穀斧,十六章行武門英。
. j/ ]% y: m& T- Y% ^4 gos.tvboxnow.com
百載烈士精魂注,書生筆下舞紅雲。
/ y6 g5 D7 [8 j7 ^; mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
自慚計竭江郎盡,氣克狂濤漫天紅。os.tvboxnow.com1 J' `) }$ u) z+ O* Q
精衛泣血填東海,要把六合力挽回。公仔箱論壇& Z/ o7 v7 h+ {$ j7 J1 j! K( j! \
22.(古風體)棋已在,招已出。寒光閃閃伴星魂。公仔箱論壇- O' X0 F% I" N; W/ m4 w4 M
不是兵歌不是謁,有心無意斷無明。公仔箱論壇8 ?4 ~/ e+ I& `" z
胡言亂語一席語,八卦玄門萬鬼寒。# g- r! u$ ?- f& ?8 W6 e
招出在心非在手,舉棋落石力千斤。
4 Q0 U! A" A' [0 _, A; ~- sos.tvboxnow.com
計設連環公瑾賦,東風月上孔明謀。
9 k, s+ z. A/ `公仔箱論壇
槍打出頭步兵鳥,滅絕高山不留痕。tvb now,tvbnow,bttvb, h8 p, p2 G1 r
目空一切能忘我,漫天風嘯豈留人。公仔箱論壇( H7 V5 |) w' U5 N! K* ?! F; K! I
參透狂濤歸草木,覺悟蒼天了死生。公仔箱論壇% S. R4 o! _* n, D3 C' x: z0 G! c3 Q
手中無劍鋒已在,七殺琴弦路已行。公仔箱論壇6 e/ y: h9 n2 h. \, U
二零一八年十二月二十三日
3 v' Y, m0 Q8 F$ L: a0 t
23.(古風體)詩成一統何年盡,百卷無華有自知。
+ L3 h6 }+ f* u2 r; k1 ^( `0 C
刀光灑遍江湖夢,劍氣凝沉山海圖。
5 \3 y* g) x  s# n" nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
一局舒懷君莫笑,惜字如金獵迷中。
0 x* ?) y! p3 S. @" R3 y
黙黙無言觀水瀑,念念不忘織征裳。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。+ w6 `- y& u7 {  r% C
悠悠未盡百捲軸,碌碌翻騰千首歌。os.tvboxnow.com4 D; E) h7 A  `) j3 }0 c
故人月下仍弄墨,知音晀望共此時。
9 Y0 f7 T+ b; D3 k
炊煙清清飄零慣,風山碧水去往心。
" G2 y7 n' S3 p$ i
千色蒼茫題石落,已生作畫伴流沙。公仔箱論壇9 i! S% ]9 F8 k/ C, X
燭燃燈亮紅旗舞,不愧詩家不負名。0 Y" b% U0 Q* X+ ?( D
24.(古風體)寂寂沉沉心未了,無刀無劍也無痕。
. k; T7 I2 x4 v% r' J公仔箱論壇
一頁浮華一頁夢,半生飄泊半生癡。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。3 @) \2 w- M/ [, g. T
畫刀畫劍畫山水,彈絲彈線彈碧紗。
( Z$ T2 H# W8 L7 q' X) n  s( x& ]$ Itvb now,tvbnow,bttvb
江海天涯風似舊,誰人舊地再低吟。
5 y$ O* m" l/ [  h% Q公仔箱論壇
歲月催人心亦老,無言遠眺日月光。
  g2 @7 q! D: G7 w+ j6 D4 ~- e2 f* A
步踏千家歸路寂,喜怒難磨漢子裳。os.tvboxnow.com. _' E) r9 K& p+ n9 X. b8 s+ S/ d
抹去激情還往事,豪氣暫停念話前。" R2 P! q# g: i' m  R& Z4 `
長歎聲傳多少憾,埋首小店品草茶。tvb now,tvbnow,bttvb; b! B7 e7 ]' T/ `+ l( G4 J5 Y* _
25. (古風體)海外舒懷新春月,字字沉吟一首詩。
" `  p/ ~6 l) R' u0 ?tvb now,tvbnow,bttvb
一月寒潮猶未歇,新春紅燈掛疆防。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ }  [. O6 M2 ~( M' Y6 ^! X, y
驚世豪情悲秋草,江海風橫八寸刀。tvb now,tvbnow,bttvb$ s* L" B; ]# f) J
姓高漢子囚仍立,孟字大姐在岸留。
. K% s  o' n; o3 s! X% e2 P* mTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
恨無戰斧牢中救,三支清香斬賊頭。
( `3 N( D( Q* h" f- BTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
岑參平寇不言勇,冉閔血酋手難休。
- U% d7 C  o3 f9 b9 J2 g. Y
亂世從來一句話,雖遠必誅大漢魂。
/ e7 d5 A; p0 b; P. J公仔箱論壇
滅絕十六天地畏,中華雄風萬世長。
3 ~. W- |6 p, C( `. _( C
花蕊婦人哭破敗,冷對西方殺意頻。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。7 z1 [; b5 u& q$ U! t: b. b( C
26.(古風體)虛懷若水三千夢,鏡內影樓早賦詩。
# ^1 [3 Y; r1 @* w
( G' y4 [; D. q- Rtvb now,tvbnow,bttvb花開花落已無情,快意人生不覺悲。
0 P. p4 l$ d% t+ q5 t7 ^& f絲曲道盡江湖淚,躍馬加鞭上山峯。
0 I% E6 \8 k7 _: oos.tvboxnow.com悠悠六十虛名記,碌碌無為一世人。
4 g) @; e$ i9 E" h( i) qos.tvboxnow.com甘拋生死懷邦國,百年史讀泣書囊。
- P8 `$ }: \1 m% v! nTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。羽扇翻飛勤計動,單槍寶劍血千山。tvb now,tvbnow,bttvb' m9 i! j, ]1 X  W
紙上風華稱絕世,字裏豪情敢當先。
/ _0 R# z0 {* X4 K' Y' l今夕無言執筆落,千秋燈照大江東。
9 m4 ~8 p% t- ]  }os.tvboxnow.com心弦輕扣詩提我,天涯若夢又新春。tvb now,tvbnow,bttvb( p* E/ u, y! j( v$ C

- v+ x) U8 n4 w$ qos.tvboxnow.com27. (古風體)天涯路踏三杯笑,無情詩句不留人。
6 Z5 s% ?3 ~+ k公仔箱論壇公仔箱論壇7 G3 {1 y) l+ b/ e
千里獨行步未驚,罡風暴雨兩等閒。5 x' m5 b! j5 V# P+ y' _& n
輕衣策杖忙瘦馬,處處如家落葉秋。4 [; Q! y* H. ]8 E6 h9 X
看透蒼天長雲抹,悟道陽關幾路通。
& P# b% ?5 g+ ?( T& U8 D. ^1 J刀光劍影江湖語,醉寫千行血未消。公仔箱論壇( o% y% i6 {1 t8 J5 w# r8 i8 m4 i7 t- k
放蕩星河君莫笑,從來倦客目穹蒼。
4 E+ F' ?  Q  [' j( _- m! R$ [" ?一壺老酒三杯引,簫音繞梁細念經。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。/ M+ e& V0 p2 D& Z
今生不悔大河舞,萬法琉璃耀詩狂。
' u8 L) R9 v" Q' d( P# F' B公仔箱論壇滅絕二字名天下,遙祝中華鐡膽強。tvb now,tvbnow,bttvb0 v1 z# z( z) I; X* K7 T
二零一九年二月十二日

% v- x, v! e: iTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. I/ i2 Q5 Y6 A, A$ q: [) y3 ytvb now,tvbnow,bttvb
6 T# q; v0 `# g$ @3 c; j9 v
TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) k& y; V, p' C: I$ a6 t

! X/ V0 }- C1 S# z

- m! Y6 u4 ^1 g* M# N( y+ h公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。) J4 O+ C2 S. ~6 A0 |& t
返回列表